სს "ელმავალმშენებელი" 2011 წლის 9 მარტიდან აცხადებს აუქციონს.


სს "ელმავალმშენებელი" 2011 წლის 9 მართიდან აცხადებს აუქციონს ფერადი ლითონის ჯართის რეალიზაციის შესახებ.


  • ლოტი № 1 – სპილენძი:
     სუფთა ჯართი – 3200 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 8800 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     ბურბუშელა – 361 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 7315 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     წევის ძრავების იზოლირებული კოლექტორი – 1575 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 6362აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     ძრავების იზოლირებული გრაგნილები – 6500 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 6207 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     სხვადასხვა იზოლირებული სადენები (1,5-185 მმ2) – 7925 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4389 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 2 – თითბერი:
     თითბერი 1300 კგ. - 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4125 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
     აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე", რომელიც წაგების შემთხვევაში დაუბრუნდება უკან, (ლოტის №1 საერთო საწყისი ღირებულების, 115949,19 დოლარი დ.ღ.გ.–ს გარეშე, 10% – 11594,919 დოლარი და ლოტის
№2 საერთო საწყისი ღირებულების, 5362,5 აშშ დოლარი დ.ღ.გ.–ს გარეშე, 10% – 536,25 დოლარი (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე), შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს "საქართველოს ბანკი" ცენტრალური ფილიალი, ბანკის კოდი: BAGAGE22, სს "ელმავალმშენებელი", ანგარიშის ნომერი GEL: 34069810200010330000, ანგარიშის ნომერი USD: 34168400200010330000.
     მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე მოგებული საქონლის საბოლოო გასაყიდი მთლიანი ღირებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ მიეცემა საკუთრების უფლება საქონელზე და "ბე" არ დაუბრუნდება.

ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ:
     აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმიდღეების გარდა, 1000 - დან 1500 - საათამდე. (ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირე 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული).
     აუქციონი გაიმართება 2011 წლის 24 მარტს 1500 საათზე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირე 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული.

აუქციონში მონაწილეობისათვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
     1. განცხადება აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
     2. "ბე"–ს გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.
     3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი.
     4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით.
     5. იურიდიული პირები დამატებით წარმოადგენენ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:
     აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე მაღალი ფასის დასახელება (არანაკლებ საწყისი გასაყიდი ფასისა).
 
დამატებითი ინფორმაცია აუქციონის შესახებ შეიძლება მიიღოთ:
ტელ. 65 10 34,  8 77 55 10 34, 8 77 43 47 42

სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სატენდერო და სააუქციონო კომისია.